Zákon č. 289/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

(v znení č. 185/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 68/2013
Platnosť od 26.09.2013
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 185/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.11.2013 - 31.12.2015