Vyhláška č. 286/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 66/2013
Platnosť od 13.09.2013
Účinnosť od 15.09.2013

286

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 4. septembra 2013

o predkladaní údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 22 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Údaje o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov sa predkladajú v rozsahu a štruktúre ustanovenej v správe, ktorej vzor vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe.

§ 2

Údaje sa predkladajú Ministerstvu financií Slovenskej republiky elektronicky ako súbor vo formáte XML na adresu bankovepoplatky@mfsr.sk vždy do 15. marca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa predkladajú.

§ 3

Údaje za rok 2012 sa predkladajú do 15. decembra 2013.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2013.


Peter Kažimír v. r.


Príloha k vyhláške č. 286/2013 Z. z.

VZOR

Správa o údajoch o poplatkoch uvedených v cenníkoch banky alebo pobočky zahraničnej banky pre fyzické osoby-nepodnikateľov

príloha