Vyhláška č. 285/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov

Čiastka 66/2013
Platnosť od 13.09.2013
Účinnosť od 15.09.2013 do31.12.2015
Zrušený 373/2015 Z. z.

OBSAH