Úplné znenie č. 280/2013 Z. z.Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 63/2013
Platnosť od 06.09.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré nadobudli účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.