Nariadenie vlády č. 251/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2007 Z. z.

Čiastka 59/2013
Platnosť od 31.08.2013 do31.10.2014
Najbližšie účinné znenie 01.09.2013
Zrušený 177/2014 Z. z.

OBSAH

251

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. augusta 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 znie:

㤠6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

2. Názov prílohy č. 2 znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

3. Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Robert Fico v. r.