Vyhláška č. 24/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

Čiastka 6/2013
Platnosť od 01.02.2013
Účinnosť od 01.12.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013 okrem § 16 ods. 10 a 11, § 16 ods. 16 písm. h) až k) a n), § 19 ods. 5 a 6, § 20 ods. 2 písm. h), i) a j) a § 56 ods. 4, 5 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2013, § 15 ods. 9, § 22 ods. 5 až 10, § 32 ods. 1 až 19, ...