Oznámenie č. 227/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Čiastka 54/2013
Platnosť od 15.08.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Pôvodný predpis

15.08.2013