Vyhláška č. 226/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy

Čiastka 54/2013
Platnosť od 15.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013

OBSAH