Oznámenie č. 217/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku

Čiastka 50/2013
Platnosť od 23.07.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. júna 2013 v súlade s článkom 7 ods. 1.