Zákon č. 204/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 48/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 01.08.2013