Vyhláška č. 2/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

Čiastka 2/2013
Platnosť od 04.01.2013
Účinnosť od 15.01.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2013 Aktuálne znenie