Zákon č. 190/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 46/2013
Platnosť od 10.07.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013 okrem čl. I bodov 19, 32 až 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.08.2013 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

10.07.2013