Vyhláška č. 182/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Čiastka 42/2013
Platnosť od 29.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013

OBSAH