Vyhláška č. 168/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 40/2013
Platnosť od 26.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2013 - 30.04.2016

Pôvodný predpis

26.06.2013