Vyhláška č. 15/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z. z.

Čiastka 4/2013
Platnosť od 18.01.2013
Najbližšie účinné znenie 01.02.2013

OBSAH

15

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 28. decembra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 442/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 uvádzacej vete sa za slová „Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb“ vkladajú slová „činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti (ďalej len „varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb“)“.

2. V § 2 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Vlastnosti výstražného zvukového signálu prostriedkov varovania sú uvedené v prílohe.

(5) Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom sa nezriaďuje samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len „autonómny systém“) podľa § 3 ods. 1, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa zabezpečuje technickým prostriedkom podľa odseku 3 písm. a), c), d), e) alebo písm. f), ktorý umožňuje prenos varovnej informácie z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra.“.

3. V § 2 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) výberová distribúcia varovných textových informácií z varovacieho a vyrozumievacieho centra na ich odvysielanie vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti.“.

4. V § 2 odsek 10 znie:

(10) Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom nemožno zabezpečiť varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb technickým prostriedkom podľa odseku 3 písm. a), c), d), e) alebo písm. f), varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa zabezpečuje dopravným prostriedkom, ktorý je vybavený zariadením na odvysielanie varovnej informácie.“.

5. V § 3 ods. 1 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „autonómny systém“)“.

6. V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:

a) pokrytie trvale obývaného zastavaného územia obce výstražným signálom,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.


Robert Kaliňák v. r.