Vyhláška č. 15/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z. z.

Čiastka 4/2013
Platnosť od 18.01.2013
Účinnosť od 01.02.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.01.2013