Zákon č. 144/2013 Z. z.Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 35/2013
Platnosť od 14.06.2013
Účinnosť od 01.01.2019