Zákon č. 143/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 308/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 35/2013
Platnosť od 14.06.2013
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013 okrem čl. I bodov 36 až 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 308/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2014 - 31.12.2018 Delená účinnosť
01.08.2013 - 31.12.2013