Zákon č. 134/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem článku I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2013 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

06.06.2013