Vyhláška č. 127/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Čiastka 32/2013
Platnosť od 31.05.2013
Účinnosť od 01.06.2013 do09.03.2018
Zrušený 67/2018 Z. z.

OBSAH