Vyhláška č. 118/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

Čiastka 30/2013
Platnosť od 24.05.2013
Účinnosť od 01.06.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.05.2013