Nariadenie vlády č. 100/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení neskorších predpisov

Čiastka 25/2013
Platnosť od 26.04.2013 do31.12.2013
Účinnosť od 30.04.2013 do31.12.2013
Zrušený 418/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. apríla 2013 okrem štvrtého až šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.

OBSAH