Vyhláška č. 8/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov

Čiastka 4/2012
Platnosť od 20.01.2012
Účinnosť od 01.02.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.01.2012