Zákon č. 79/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 22/2012
Platnosť od 29.02.2012
Účinnosť od 01.03.2019