Zákon č. 79/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 22/2012
Platnosť od 29.02.2012
Účinnosť od 01.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 314/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.03.2012 - 28.02.2019

Pôvodný predpis

29.02.2012