Zákon č. 70/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 20/2012
Platnosť od 24.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.02.2012