Zákon č. 68/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Čiastka 20/2012
Platnosť od 24.02.2012
Účinnosť od 19.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012 okrem čl. I štvrtého a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.01.2013 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2012 - 18.01.2013