Oznámenie č. 67/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Čiastka 19/2012
Platnosť od 23.02.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012 okrem čl. I bodov 7, 8 a 10 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 Aktuálne znenie, Delená účinnosť