Zákon č. 62/2012 Z. z.Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 288/2013 Z. z.)

Čiastka 19/2012
Platnosť od 23.02.2012
Účinnosť od 23.09.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.09.2013 288/2013 Z. z. Aktuálne znenie
01.04.2012 - 22.09.2013