Zákon č. 50/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/2012
Platnosť od 17.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2012 Aktuálne znenie