Zákon č. 459/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 110/2012
Platnosť od 29.12.2012
Účinnosť od 02.07.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 2. januára 2013 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2012, čl. V bodov 1. až 4. a 10. až 12., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2013, a čl. I § 12b ods. 2 až 4 v bode 27. a § 138 ods. 24 v bode 164., ktoré nadobúdajú účinnosť...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.07.2013 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2013 - 01.07.2013 Delená účinnosť
02.01.2013 - 30.06.2013
30.12.2012 - 01.01.2013 Delená účinnosť

Pôvodný predpis

29.12.2012