Zákon č. 442/2012 Z. z.Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Čiastka 106/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.03.2017 do31.12.2019 (za 19 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem § 7 a § 20 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.