Nariadenie vlády č. 429/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2007 Z. z.

Čiastka 105/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 02.01.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.01.2013 Aktuálne znenie