Nález č. 428/2012 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 106/2011-85 z 28. novembra 2012 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 41 ods. 2 slov „súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 104/2012
Platnosť od 21.12.2012
Účinnosť od 21.06.2013
Redakčná poznámka

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovenie § 41 ods. 2 slová v texte za bodkočiarkou „súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov dňom...