Vyhláška č. 416/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie

Čiastka 101/2012
Platnosť od 20.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013 do31.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2019 80/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2013 - 31.03.2019