Zákon č. 414/2012 Z. z.Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 101/2012
Platnosť od 20.12.2012
Účinnosť od 01.09.2018 do07.10.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013. Ustanovenia uvedené v čl. I § 24 ods. 1 písm. b), § 24 ods. 4 až 12 a § 24 ods. 15 až 19 strácajú účinnosť 1. januára 2014.