Oznámenie č. 405/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Čiastka 99/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 31.12.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.12.2012