Opatrenie č. 401/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Čiastka 99/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH