Vyhláška č. 399/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z.

Čiastka 98/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 Aktuálne znenie