Zákon č. 393/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2014