Zákon č. 391/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 308/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2019