Vyhláška č. 38/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave

Čiastka 13/2012
Platnosť od 08.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012 do30.09.2017
Zrušený 215/2017 Z. z.