Zákon č. 373/2012 Z. z.Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 218/2013 Z. z.)

Čiastka 93/2012
Platnosť od 04.12.2012
Účinnosť od 01.08.2013