Zákon č. 371/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

Čiastka 92/2012
Platnosť od 30.11.2012
Účinnosť od 01.12.2012