Zákon č. 356/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 01.12.2012 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

OBSAH