Zákon č. 355/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 23.11.2012

OBSAH