Zákon č. 350/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 23.11.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.11.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.11.2012