Zákon č. 340/2012 Z. z.Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 373/2013 Z. z., 125/2016 Z. z.)

Čiastka 86/2012
Platnosť od 15.11.2012
Účinnosť od 01.07.2016 do31.12.2019 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. III devätnásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.