Zákon č. 340/2012 Z. z.Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 86/2012
Platnosť od 15.11.2012
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020 (za 10 mesiacov)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. III devätnásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.