Zákon č. 340/2012 Z. z.Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 373/2013 Z. z., 125/2016 Z. z.)

Čiastka 86/2012
Platnosť od 15.11.2012
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. III devätnásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 125/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2014 - 30.06.2016 373/2013 Z. z.
01.01.2013 - 31.12.2013
31.12.2012 - 31.12.2012 Delená účinnosť