Vyhláška č. 327/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 81/2012
Platnosť od 23.10.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 6 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
23.10.2012 - 31.12.2012